Dit is de Minister Marga Klompéschool

Onze missie, onze opdracht

De Minister Marga Klompéschool heeft een duidelijke missie:  Wij streven ernaar kinderen de mogelijkheid te geven en ertoe te stimuleren zich binnen de eigen capaciteiten intellectueel, creatief, sociaal en emotioneel maximaal te ontwikkelen, waarbij vrijheid, zelfstandigheid en samen – werkend leren belangrijk zijn.

Wij onderscheiden ons door een het aanbieden van een variërend aanbod. Zo werken wij met het adaptieve onderwijsplatform Snappet en bieden wij onderscheidende lessen.

Naast taal, rekenen, spelling en wereldoriëntatie biedt de MMK School vakken als woordenschat, ICT en hebben wij een leerkracht creatieve vakken. We gebruiken iPad’s en hebben robots bij de kleuters. Het hele jaar door hebben we verschillende leerzame activiteiten zoals een bezoek aan het stadhuis van Rotterdam en bekijken we verschillende geloven door een bezoek aan een moskee, kerk en synagoge.

Ook hebben wij het hele jaar door leuke activiteiten! Zo vieren wij Sinterklaas en Kerst (met diner), hebben we maandsluitingen met optredens van kinderen voor ouders en een uitgebreid paasontbijt. Traditiegetrouw komen alle kinderen, juffen en meesters dan in het wit (Witte Donderdag). Elk jaar gaan we op schoolreis en hebben we de Koningsspelen!

Daltononderwijs

Daltononderwijs werkt vanuit de volgende principes:

Verantwoordelijkheid

​Verantwoordelijkheid dragen kan alleen maar als je ook verantwoordelijkheid krijgt. Wij geven daarom de leerlingen de verantwoordelijkheid voor hun leren, hun gedrag, de omgang met elkaar en hun omgeving. Zo dragen wij er samen zorg voor dat iedereen zich op school veilig voelt en in zijn/haar waarde wordt gelaten.

Samenwerken

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt er op onze school veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas, die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. De leerlingen leren niet alleen elkaars kwaliteiten kennen, maar leren ook gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Ze ontdekken dat door samen te werken een taak op verschillende manieren benaderd kan worden en uitgevoerd kan worden.

Zelfstandigheid

​Tijdens het zelfstandig werken kunnen de leerlingen zelf aan de slag. De weektaak biedt ruimte voor eigen initiatief. Hierdoor ontwikkelen leerlingen stap voor stap een zelfstandige leerhouding. Zo leren ze goed de opdrachten te lezen, om te gaan met uitgestelde aandacht, hulp te vragen en hulp te bieden. Leerlingen leren taken plannen en leren evalueren. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend vermogen van leerlingen, vergroot de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. De leerlingen krijgen inzicht in hun eigen kennen en kunnen.

Reflectie

Wij willen dat onze leerlingen nadenken over hun eigen gedrag en werk. Zij leren met een kritische blik te kijken naar hun eigen handelen en zij leren dit bij te sturen waar nodig. Met regelmaat worden deze steeds terugkerende stappen geëvalueerd.

Effectiviteit

Effectiviteit staat voor doelmatig werken binnen ons daltononderwijs. Alles wat we doen moet zinvol zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van het leerproces van onze leerlingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het op maat aanbieden van de taak. Door het plannen en organiseren van deze taak, zijn de kinderen doelmatig en functioneel bezig. De regels en afspraken in onze school en in de klas dragen bij aan een optimaal tijdmanagement.

Vaardigheden voor nu en later

Leren is werken & Samen maar zelf.

Deze drie uitgangspunten hebben als doel het leer- en leefklimaat op elkaar af te stemmen. Ze geven geen strak voorschrift hoe een school moet werken. Ze geven alleen richting en dat betekent dat elke Daltonschool er anders uitziet. Iedere school werkt vanuit de drie principes op een manier die bij hun eigen school past. Dalton is een manier van omgaan met elkaar, het is een dynamisch proces.

In dat proces hanteren wij de volgende didactische principes:
Leren is werken & Samen maar zelf.

Het samenwerken moet in dienst staan van het werk en de beschikbare onderwijstijd.

Leren is werken:

Helen Parkhurst, de oprichtster van het Daltononderwijs ging er vanuit dat vrijheid de gelegenheid geeft om te werken. Leerlingen nemen het werk serieus, zijn intrinsiek gemotiveerd en gedisciplineerd. Het is van belang dat kinderen zinvolle taken krijgen.

Samen maar zelf:

Helen Parkhurst wilde dat leerlingen meewerken aan het onderwijs, leerlingen betrekken anderen (leerkrachten, andere leerlingen) bij hun zelfstandig werk. De school moet zo ingericht worden dat leerlingen een gemeenschap kunnen vormen.